Program

Onsdag 1 december

09:30 – 10:15 Plenum – Det hållbara befintliga fastighetsbeståndet

Av Sveriges bostadsbestånd på omkring fem miljoner bostäder har nästan 90% byggts sedan 30-talet. Genom att ta oss med bakåt i tiden visar Erik Stenberg, arkitekt och lektor i arkitektur på KTH, på behoven, utmaningarna och möjligheterna med det befintliga bostadsbeståndet under kommande 50 åren.

- Erik Stenberg, Arkitekt och lektor i arkitektur, KTH

Hur nyttjar vi det befintliga fastighetsbeståndet bättre och mer effektivt? I ett hållbart samhälle används de befintliga resurserna på bästa möjliga sätt, där fastigheter används flexibelt och resurseffektivt utifrån behov. Med hjälp av Oskar Öholm, VD på Fastighetsägarna Stockholm, utforskas hur det befintliga fastighetsbeståndet används idag, hur behoven förändras och vad som står i vägen för ett mer hållbart fastighetsbestånd.

- Oskar Öholm, VD, Fastighetsägarna Stockholm

Klimatet är en existentiell fråga. Hela mänskligheten står inför utmaningar som är svåra att greppa. Med hjälp av meteorologen och författaren Martin Hedberg får vi en initierad genomgång av såväl de korta som långa perspektiven på klimatförändringarna och hur de påverkar vår byggda miljö.

- Martin Hedberg, Meteorolog och författare

10:30 – 11:15 Parallella sessioner

Aldrig mer normalitet - om kriser, utmaningar och att bidra till robustare städer Hur kan vi skapa ett samhälle med möjlighet att hantera oväntade eller väntade kriser? Vi bygger våra samhällen för stabilitet, men när världen och förutsättningarna förändras och de strukturer vi byggt bidrar till att förvärra krisen, behöver vi hitta nya lösningar. I och med pandemin har vi fått bevis på att snabba och radikala förändringar är möjliga. Kom och lyssna på historiker, framtidsforskare och praktiker som vågar gå före i bygget av nya robusta städer och samhällen. ​

- Moderator - Peter Wiborn, Projektledare och ekolog, Stockholms stad
- En samhällsbyggnad för Antropocen - Sverker Sörlin, Professor i miljöhistoria, KTH
- Hur skapar man världens bästa stad när det regnar? - Jens Thoms Ivarsson, Creative Director, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
- AI drivna verktyg för risk- och åtgärdsanalyser av skyfall/värmebölja - varför och hur? - Nicholas South, VA-utredare, Tyréns
- Fler talare under inbjudan

AI som verktyg för hållbar stadsutveckling
Hur kan AI bidra till att effektivisera utvecklingen av hållbara städer och samhällen? Genom olika spännande exempel, från byggnaden till staden, får du ta del av hur ett antal aktörer redan arbetar med att ta tillvara på AI:s möjligheter för att accelerera stadsutvecklingen i en mer hållbar riktning, idag och i framtiden.


- Moderator: Anna Hörlén, AI-samordnare, Stockholms stad
- Med AI når vi målet "En attraktiv och hållbar stad" 10 gånger snabbare - Kye Andersson, Major Impacts Initiatives, AI Sweden
- AI som verktyg för hållbara byggnader - Anders Kallebo, VD, Myrspoven

Klimatdeklarationer – inte bara ett till dokument i byrålådan
Snart träder en ny lagstiftning om klimatdeklarationer av byggnader i kraft, men vad innebär egentligen den nya lagen för samhällsbyggnadsbranschen? Med hjälp av experter och praktiker fördjupar vi oss i praktiska erfarenheter av klimatdeklarationer och lyfter klimatdeklarationens möjlighet och utmaning som verktyg för klimatsmart byggande


- Dags att minska klimatpåverkan från byggsektorn - Kristina Einarsson, Expert miljö och klimat, Boverket
- Hela livscykeln måste ingå i digital klimatdeklaration - Helen Aristondo Magnusson, Energiexepert, Installatörsföretagen
- Bygg klimatsmart på ett enkelt sätt! - Daniel Olausson, Co-founder, Prodikt

11:30 – 12:15 Parallella sessioner

Tänk innovativt vid byggupphandling
​Upphandling har stor betydelse för innovation i hållbar samhällsbyggnad, men hur bör man tänka och agera som offentlig beställarorganisation för att dra nytta av innovativa lösningar? Ta chansen att lyssna på experterna som ger sina bästa tips för att tänka innovativt vid byggupphandling och ta del av exempel från de som redan vågat och lyckats.

- Moderator - Filip Brännström, Upphandlingsmyndigheten
- Upphandling som främjar innovation – Hur kan vi öka innovationstakten för att klara hållbarhetsmålen? - Johanna Enberg, Strateg med inriktning innovation, Upphandlingsmyndigheten
- Allmännyttans ramavtal för kombohus - så lyckades vi med innovation i den offentliga upphandlingen - Sofia Heintz, Expert Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
- Samtal: Upphandling för innovation - hur ska en beställarorganisation tänka och göra?
- Johanna Enberg, Strateg med inriktning innovation, Upphandlingsmyndigheten
- Sofia Heintz, Expert Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
- Marianne Hedberg, Miljöexpert, Byggföretagen
- Fler talare under inbjudan


Affärsmodeller i den cirkulära ekonomin
För att skapa cirkulära samhällen och ekonomier behöver material och resurser utnyttjas​ bättre och cirkulera, bortom ”producera, använda, slänga”-mentaliteten. En cirkulär ekonomi kan skapa förutsättningar för nya affärsmodeller där socialt och ekologiskt ansvarstagande går hand i hand med ekonomisk tillväxt. Med hjälp av experter och goda exempel inspireras vi av företag som redan har ställt om till en cirkulär ekonomi. Vi kommer dessutom att titta närmare på möjligheterna och det faktiska värdet i cirkulära affärsmodeller. 

Moderator- Pia Öhrling, LEED Manager Sweden Green Building Council och VD Piacon

- Louise Wall, Hållbarhetsspecialist, NCC Building Sverige
- Hugin – återbruk på riktigt- Anna Denell, Hållbarhetschef Vasakronan

Det befintliga beståndet - Klimatsmart, miljövänlig och ekonomisk hållbar renovering ​
Historiskt sett har fokus legat på långtgående energieffektivisering vid renoveringar, eller riva och bygga nytt. Men är det verkligen det bästa ur klimat- och hållbarhetssynpunkt? Kom och lyssna på ett spännande samtal där frågan om hållbar renovering lyfts från flera olika, och ibland konkurrerande, perspektiv.

- Grön logik – Det snabbaste, mest hållbara och kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen - Veronica Koutny Sochman, VD, Swedisol

- Sävehuset – Årets Miljöbyggnad på Sweden Green Building Awards 2020
- Anna-Karin Nilsson, Hållbarhetsstrateg, Semrén & Månsson Arkitekter
- Julia Hjortmyr Grabe, Arkitekt SAR/MSA, Norconsult AB

12:15 – 13:30 Lunch & utställning
13:30 – 14:15 Parallella sessioner

Från pynt till funktionell grön stadsutveckling - projekt i framkant i Sverige och Europa I en tid då rådande stadsbyggnadsideal rör sig mot grönare och mer människovänliga städer, eftersöks konkreta lösningar som kombinerar olika hållbarhetsaspekter. Kom och ta del av en rad olika gröna stadsutvecklingsprojekt som ligger i framkant i både Sverige och Europa. Lär dig mer om nytänkande finansieringslösningar för storskaliga stadsutvecklingsprojekt inom ekologisk och social hållbarhet.

- Moderator - Peter Wiborn, Projektledare och ekolog, Stockholms stad
- Dags att ompröva den rådande idén om att naturen är en motsats till staden
- Hanna Erixon Aalto, PhD, Arkitekt och forskare, KTH
- Gröna tak ger både fastighetsägare och samhället bättre ekonomi
- Agneta Persson, VD, Anthesis Enveco AB
- Duncan Paybody, Associate Director and Landscape Architect, Studio Egret West
- Fler talare under inbjudan


Från stuprörstänk till innovationsfrämjande organisation
Vilken organisatorisk omställning behövs för att främja innovation för en hållbar stadsutveckling? Med hjälp av forskare och inspirerande exempel från både offentlig och privat sektor får du ta del av framgångsfaktorer och hinder för en mer innovationsfrämjande organisation.

- Moderator - Emilie Zetterström, Stockholms stad
- Innovation från slump till struktur - det teoretiska perspektivet
- Erica Eneqvist, Projektledare och doktorand, RISE
- Kristina Swenningsson, Innovationsledningsexpert, Crearum

- Innovation från slump till struktur - det kommunala perspektivet från Norra Djurgårdsstaden
- Christina Salmhofer, Hållbarhetsstrateg, Exploateringskontoret, Stockholm stad
- Maria Lennartsson, Miljösakkunnig, Exploateringskontoret, Stockholm stad

Innovation från slump till struktur - företagsperspektivet från Akademiska Hus - Ulf Däversjö, Direktör Innovation och hållbar utveckling, Akademiska Hus

Vikten av optimerad drift och förvaltning
Den mest hållbara byggnaden är den som aldrig byggs. Vikten av att kunna förbättra driften och förvaltningen av det befintliga beståndet har aldrig varit mer aktuellt. Genom exempel på nya innovationer och tekniska lösningar undersöker vi hur driften av en byggnad kan optimeras.

- En hållbar förvaltningsprocess med hjälp av Miljöbyggnad iDrift - Karina Antin, Hållbarhetschef, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

- Hur man kan använda BREEAM In-Use som verktyg för att utveckla förvaltningen av befintliga fastigheter - Nora Lundblad, Miljösamordnare, Diös

Incheck för miljö och hållbarhetssamordning – nu gör vi det enklare att hantera krav
- Robert af Wetterstedt, Specialist hållbarhet och innovation, Bjerking
- Ulf Bergvall, Lösningsarkitekt IT- och verksamhetsutveckling, Coresource

14:15 – 14:45 Fika & utställning
14:45 – 15:20 Plenum – Inspiration och avslutning

Teknikutvecklingen och klimatomställningen är två megatrender som kommer påverka näringslivet och offentlig sektor mer än någonting annat de kommande decennierna. Den uppmärksammade hållbarhetsentreprenören Rebecka Carlsson delar med sig av sina tech-insikter från Singularity University och NASA och utforskar de spännande affärs- och utvecklingsmöjligheterna som uppstår när klimatomställningen och exponentiella teknologier möts.

- Rebecka Carlsson, Hållbarhetsentreprenör, Heureka Ventures

15:20 – 15:30 Avslutning

- Lotta Werner Flyborg, VD Sweden Green Building Council
- Gustaf Landahl, Avdelningschef, Miljöförvaltningen Stockholm stad